Zakres ochrony OC radcy prawnego

W ramach umowy każdy radca prawny wykonujący swój zawód, a także jest zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych do ubezpieczenia, podlega obowiązkowemu wykupieniu polisy ubezpieczeniowej od Odpowiedzialności Cywilnej. OC radcy prawnego od iExpert ma za zadanie ochronić go przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonymi na skutek popełnionych przez niego błędów lub zaniedbania, które w wyniku mogą przyczynić się do przegranej sprawy lub orzeczenie sądu może być niekorzystny dla strony. Osoba poszkodowana musi przedstawić dowody świadczące o zaniedbaniu przez radcę prawego sprawy oraz wysokość całkowitej sumy szkody, którą poniósł klienta danego radcy prawnego. OC radcy prawnego obejmuje swoim zakresem również kancelarię radcy, w której pracuje. Polisa ubezpieczeniowa OC radcy prawnego obejmuje również szkody wyrządzone przez pracowników kancelarii. Mogą to być adwokaci lub doradca podatkowy, który współpracuje z radcą prawny.

Co obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Obowiązkowemu Ubezpieczeniu OC radcy prawnego nie podlegają osoby, które nie wykonują swojego zawodu, ale są wpisane na listę radców prawnych. Każdy radca prawy zobowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym radca rozpoczął wykonywanie zawodu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód, które zostały wyrządzone innemu radcy prawnemu prowadzącemu wspólnie kancelarię z innym radcą. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez radcę prawnego na skutek niedbalstwa ubezpieczającego. Każdy radca prawny podczas wykonywania swojego zawodu korzysta z wolności zarówno słowa, jak i pisma, przy zachowaniu przepisów prawa.

Dla kogo jest dobrowolne ubezpieczenie?


Osoba wykonująca zawód radcy prawnego może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia OC. Umowa zawierana jest indywidualnie przez radcę prawnego lub też na wniosek aplikantów radcowskich. Wydłużony termin składania roszczeń oraz szeroki wybór  sumy gwarancyjnej można w bardzo łatwy sposób dopasować polisę ubezpieczeniową pod indywidualne wymagania klienta, w zależności od liczby prowadzonych spraw. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa wystawiona jest na kancelarię radcy prawnego swoim zasięgiem, obejmuje również wszystkich pracowników w niej zatrudnionych jak doradca podatkowy czy adwokaci. Suma gwarancyjna może wynosić od 1 mln złotych do nawet 20 mln złotych. Ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców pracujących dla kancelarii. Polisę ubezpieczeniową można zakupić przez internet.